Política de Cookies

Informació general

Aquesta web ha estat elaborada, creada i dissenyada per Alsinac per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació que conté, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les que nostra web tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra mena.
La simple utilització de la nostra web, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), que declara conèixer i acceptar sense cap reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.
Mitjançant la nostra web es facilitarà a tots els Usuaris la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació relacionada amb l’objecte social d’aquesta entitat.
Alsinac està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs a la seva web, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat formalitzada per escrit i signada pels representants legals de cada part .

Condicions d’accés i ús

A la plana web d’Alsinac qualsevol usuari pot accedir gratuïtament a la informació que conté.
Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, es prohibeix expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la nostra web o de tercers.
Aquest lloc web no exigeix la subscripció prèvia per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. No obstant, per a l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d’ara en endavant Usuari Registrat).
Dins el nostre lloc web són necessaries les cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat d’agilitar la utilització de la nostra plana.

Quin tipus de cookies fa servir aquesta plana?

Cookies d’anàlisi . Utilitzem cookies de Google Analytics, del proveïdor Google per tenir un coneixement sobre la navegació dels usuaris sobre la nostra web.
Cookies de seguiment. Utilitzem cookies de Remarketing de Google Adwords, del proveïdor Google, per tenir informació sobre els interessos principals dels visitants de la nostra web, i poder realitzar campanyes publicitàries basades en els interessos reals de l’usuari.
En cap cas obtenim informació sobre les dades personals de l’usuari, garantim la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la nostra web.

Com es poden desactivar les cookies

Tot que la majoria dels navegadors accepten cookies de forma automàtica, pots modificar la configuració del teu navegador per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el teu equip: